Сладка провокация Онлайн гласуване
"Сладка провокация" приключи. Честито на печелившите!
А те са, както следва:

1. Шоколадова торта: Христина Стефанова Ганева

2. Малинов тарт: Николай Чочев

3. Торта Наполеон: Димона Виденлиева

4. Морковен кейк: Анна Пенева

5. Торта Прованс: Мария Манолова

6. Кростата Фрути ди Боско: Веселина (vasi*******@abv.bg)

КУТИЯ ЗА РЕЦЕПТИ: Илияна (dn****@mail.bg)

За да потвърдите получаване на наградата, изпратете e-mail от същия адрес, с който сте се регистрирали при гласуване, на: info@incanto.bg Напишете ни име и фамилия. Всички награди ви очакват на бара на Grand Cafe Incanto. За получаване на тортите, ако днес(28.04.2017) не успеете, моля напишете кога ви е удобно, за да приготвим нови пресни торти. Сладко похапване!

Следвайте ни във Facebook за още страхотни игри и награди! https://www.facebook.com/grandcafeincanto

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

На ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА СЛАДКА ПРОВОКАЦИЯ“.

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРАВИЛА НА ИГРАТА СЛАДКА ПРОВОКАЦИЯ“.

1.1. Настоящите правила определят начина на провеждане на Промоционалната игра СЛАДКА ПРОВОКАЦИЯ, (наричана по-долу за краткост „Играта”) и уреждат взаимоотношенията на организатора на Играта с физическите лица, участващи в играта.

1.2. Настоящите правила са достъпни на интернет страницата incanto.bg/cakes за периода на провеждане на Играта.

1.3. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

1.4. Настоящите правила влизат в сила на 21.04.2017 година и важат за целия период на провеждане на Играта. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата incanto.bg/cakes . В случай, че участникът не е съгласен с такива промени, същият следва да прекрати участието си в Играта.

1.5. С участието си в Играта участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите правила.

Механизмът на спечелването на наградите е описан в Раздел 6 от настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАТОР

2.1. Организатор на Играта е "Неомакс 09" ЕООД, ЕИК: 200750324, , собственик на заведение за хранене GRAND CAFE INCANTO, със седалище и адрес на управление гр. Бургас 8000, ул. „Александровска“ № 47, ет.3, МОЛ: Димитър Георгиев Найденов, (наричан по-долу за краткост „Организатор”).

2.2. Организаторът осигурява техническите и комуникационните средства за провеждане на Играта и осигурява наградите за участниците, спечелили от Играта.

 

РАЗДЕЛ 3. СРОК И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

3.1. Играта се организира и провежда на територията на Република България и чрез интернет страницата на GRAND CAFE INCANTO incanto.bg/cakes.

3.2. Играта се провежда в периода от 21.04.2017 до 27.04.2017 година включително. В рамките на този период участникът може да участва за спечелване на една награда от Играта. Организаторът може да съкращава или удължава срока на Играта по собствено усмотрение с промяна на настоящите правила и оповестяването им на incanto.bg/cakes

3.3. Организаторът прави провеждането на Играта достояние на широката общественост чрез интернет-страницата: incanto.bg/cakes

РАЗДЕЛ 4. ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

4.1. В Играта не могат да участват лица, работещи на трудов или граждански договор за Организатора, както и членове на семействата на тези лица (родители, съпрузи и деца).

4.2. Участник в Играта е всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице:

4.2.1. което, в периода от 21.04.2017 до 27.04.2017 г, се е регистрирало на интернет страницата на играта incanto.bg/cakes с име и фамилия, и имейл адрес

4.2.2. което е гласувало за една от представените 6 торти на интернет страницата incanto.bg/cakes

4.3. За валидно участие ще се приема само по едно гласуване на участник.

4.4. С регистрацията и гласуването на страницата на организатора incanto.bg/cakes, участниците приемат да спазват условията и разпоредбите на настоящите Правила.

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

5.1. В периода на провеждане на Играта потребителите могат да участват на адрес incanto.bg/cakes

5.2. Организаторът осигурява интернет-страница на Играта, която е обособено място в глобалната интернет мрежа, определено чрез своя унифициран адрес (URL) по HTTP-протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси, което е определено от Организатора за провеждане на Играта, а именно: интернет-страницата на incanto.bg/cakes

5.3. В Играта може да участва всяко физическо лице, което се е регистрирало и гласувало на интернет страницата на играта incanto.bg/cakes, и отговаря на изискванията за участие в Играта.

5.4. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукти, предлагани от Организатора.

5.5. Всяко лице има право да участва в Играта само чрез 1 (една) регистрация на страницата на играта.

5.6. Всяко лице може да спечели само 1 (една) награда в Играта.

РАЗДЕЛ 6. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Печелившите в Играта се определят на лотариен принцип посредством томбола, която ще се изтегли в Grand Cafe Incanto на 28.04.2017.

6.2. В томболата се включват всички участници, спазили всички правила на играта.

6.3. С томболата ще бъдат определени 7 (седем) печеливши участници.

6.4. Имената на печелившите се обявяват в incanto.bg/cakes.

6.5. Списък с имената на печелившите участници ще бъде публикуван на официалната Facebook страница https://www.facebook.com/grandcafeincanto и на страницата на играта на Организатора: incanto.bg/cakes.

 

6.3. В случай че участник откаже да приеме наградата, не се свърже с Организатора или Организаторът не успее да се свърже с участник поради техническа невъзможност или поради грешно предоставени данни, се счита, че участникът се отказва от това участие и Организаторът има право на негово място да избере друг участник, който да получи наградата.

6.4. Не се допуска замяна на спечелените награди с нейната парична равностойност, ваучери, друга предметна награда или стока, както и срещу услуги.

6.5. Наградите са както следва:

  • 6 броя торти и 1 кутия за рецепти

 

РАЗДЕЛ 7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ

7.1. Всеки участник има право по всяко време да прекрати участието си в Играта без да посочва причини за това, в случай че не е избран за печеливш, като изпрати лично съобщение на официалната страница на Организатора във Facebook.

7.2. Организаторът си запазва правото по всяко време да прекрати провеждането на Играта поради изключителни обстоятелства, като информира своевременно за това участниците чрез интернет-страницата incanto.bg/cakes и/или по друг подходящ начин чрез средствата за масова комуникация. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация извършени действия за участие в Играта.

7.3. Организаторът си запазва правото да допълва или променя настоящите Правила, като промените влизат в сила след публикуването им на интернет-страницата incanto.bg/cakes

 

РАЗДЕЛ 8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени на участниците при или във връзка с провеждането на Играта като цяло, или за грешки и/или недостатъци при провеждане на Играта като цяло, поради извънредни обстоятелства или неизправности в интернет-страницата incanto.bg/cakes или в обслужващата информационно-съобщителна и телекомуникационна инфраструктура.

8.2. Организаторът не носи отговорност за неизпълнение на условията и задълженията си по настоящите правила или за грешки при провеждане на Играта като цяло, поради форсмажорни обстоятелства и неизправности в обслужващата техника, които се дължат на действия или бездействия на трети лица, или не са възникнали по вина на Организатора.

8.3. Организаторът не носи отговорност спрямо избран за победител участник, предоставил невалидни, несъществуващи, непълни или неточни данни.

 

РАЗДЕЛ 9. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Настоящите правила са достъпни на интернет-страницата incanto.bg/cakes  за периода на провеждане на Играта.

9.2. Настоящите правила съставляват пълните правила, уреждащи провеждането на Играта и участието на потребителите в нея. За всички въпроси, неуредени изрично в тях, ще се прилагат правилата на действащото българско законодателство.

9.3. Организаторът запазва право при констатиране на нарушения в процеса участие да дисквалифицира съответния участник.

9.4. Организаторът не е длъжен да води кореспонденция за и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането периода на Играта или по други подобни поводи.

9.5. Всички спорове между Организатора и участниците/потребителите, възникнали във връзка с Играта като цяло, ще се решават в дух на добра воля чрез преговори между тях, а в случай че това се окаже невъзможно, ще бъдат отнасяни за разрешаване пред компетентните държавни органи.

 

РАЗДЕЛ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Участието в Играта е доброволно. При участието си всеки участник предоставя имейл и име и фамилия. Организаторът носи пълна отговорност за събирането и обработването на предоставените от участниците лични данни.

10.2. Организаторът ясно обозначава доброволния характер на предоставяне на данните, в случай че участник откаже да предостави личните си данни или оттегли съгласието си впоследствие, участието му в Играта се преустановява.

10.3. С участието си в Играта участникът се съгласява предоставените лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на Играта, съответно да бъдат изпращани уведомления до печелившите.

10.4. Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани за регистрация в Играта от друго лице, независимо дали първото е дало или не съгласие за това.

10.5. Организаторът декларира, че няма да предоставя данните на трети лица, освен за целите на настоящата Игра или в случаите, когато това е предвидено в закон. Всеки участник има право да оттегли по всяко време съгласието си за обработването на личните му данни или участие в Играта, с което се преустановява и участието му.

10.6. Предоставените лични данни ще бъдат изтрити в тримесечен срок от края на Играта.

10.7. Всеки участник има право на достъп до обработваните от Организатора негови лични данни и право да поиска от Организатора заличаване, коригиране или блокиране на данните, като отправи писмено заявление до Организатора на адреса на управление, лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно. В подобен случай по-нататъшното участие в играта, съответно възможността за получаване на награда, може да се преустанови.

Дай своя глас за

Попълни формата, за да гласуваш